انتشارات

 • اسلام قربانی تروریسم (کتاب مقاله ها)، تهران، 1389
 • اسلام قربانی تروریسم (کتاب سخنرانیها)، تهران، 1389
 • غزه و حقوق بین الملل، تهران، 1390
 • تروریسم و نقض حقوق مسلمانان، تهران، 1390
 • تروریسم و مقابله با آن، تهران، 1390
 • حق بر صلح عادلانه، تهران 1390
 • چهل گفتار برای صلح عادلانه، تهران، 1390
 • ماخذشناسی تروریسم و صلح، تهران، 1390
 • مجموعه کاریکاتور صلح عادلانه، 1390
 • مجموعه پوستر صلح عادلانه، 1390
 • تروریسم، مفهوم شناسی و مبانی نظری، 1391
 • تروریسم، آسیب شناسی، بازیگران و ساختارها، 1391
 • تروریسم، فرهنگ و رسانه، 1391
 • صلح عادلانه، راهکار مقابله با تروریسم، 1391
 • ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه (منتخب مقاله ها)، 1391
 • Gaza and International Law, 2010
 • Right to Peace, 2011
 • Terrorism, Actors and Pathology, 2011
 • Bobliography of Terrorism and Peace, 2011
 • Global alliance against Terrorism for a Just Peace (Collection of Papers), 2012
 • دیپلماسی صلح عادلانه در سیره پیامبر اعظم(ص)، 1392
 • صلح و عدالت از منظر نخبگان جهان 1398