غزه ;زنگ خطر نگرانی و تشویش برای بشر

روز بین المللی غزه نقطه عطف بسیار مهم برای حمایت از عدالت فلسطینیان، برای دفاع از حقوق و آزادی های فلسطینی ها است.
تنها غزه، به عنوان نمادی از ظلم و ستم در فلسطین، به روشنترین و آشکارترین وجه عمق مشکل فعلی آنها که در آن هزاران نفر از مردم حاضر به دریافت ساده ترین  کمک های حقوق بشری  هستند را نشان می دهد.
فلسطین  با جمعیت 10 میلیون نفر ، نیمی از آنها در سراسر جهان پراکنده، و بقیه آنها ،  از حدود 70 سال، هنوز هم در سرزمین مادری  خودکه غم و اندوه در آن ریشه دوانیده است، باقی ماندند و همچنان وحشت و رعب از رژیم آپارتاید را تجربه می کنند.متاسفانه جهان نسل کشی فلسطینی ها را با برخی از بی تفاوتی و بی اعتنایی مشاهده می کنند . چنانکه گویی اگر  این وضعیت در غزه همیشگی و عادی بشود، هر روز تمام حقوق بشر فلسطینی ها نقض می شود. صهیونیست با بمباران کردن شهر های  فلسطین، افراد مسن، زنان و کودکان با مصونیت از مجازات( بی آنکه منتظر مجازات و تنبیه باشد) می کشد.
تک تیر اندازها صهیونیستی در  پی شکار کودکان فلسطینی هستند  و زمین سرد اشغال شده توسط خون کودکان بی گناه گرم می شود .
بولدوزر های  سنگین صهیونیستی  حتی خانه ها فلسطینیان را با ساکنان داخل آن با خاک یکسان  و ویران می کنند  و در شهر جنین فلسطین وضعیت این چنین است .هزاران نفر از مردم بی گناه در زندان هایی که تحت حمایت قدرت های سلطه گری و  صهیونیستی شکنجه می شوند .و هر کسی که جرات اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی را داشته باشد متهم به یهودی ستیزی می شود.
غزه بازداشتگاه اوشویتس( محل کشتار یهودیان توسط آلمانیان هیتلری)  ، ماجدانک و تربلینکا (یک اردوگاه مرگ) است.  همچنین غزه کاتین( ارد.گاه کشتار و ......) است. غزه صبرا و شتیلا است. غزه خودجالی( کشتارگاه خودجالی) است. تنها تفاوت این است که تراژدی غزه هنوز هم  بعد از حدود 70 سال همچنان ادامه دارد.
ما نباید فاجعه غزه را فراموش کنیم.  بشر باید از نسل کشی فلسطینی ها توسط سیاست صهیونیستی محافظت کند زیرا غزه زنگ خطر  تشویش و نگرانی برای بشر است.

نویسنده: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید