تبعیض در درمان معترضین مبتلا به کرونا!

همزمــان بــا ادامــه بیمــاری همــه گیــر کروناویــروس در سرتاســر جهــان و ادامــه تظاهــرات سراســری در ایـالات مختلـف آمریـکا، سـازمان ملـل متحـد خواسـتار آتـش بـس جهانـی بـرای محافظـت از جـان شـهروندان در مناطــق درگیــری و برقــراری صلــح شــده اســت؛ امــا نبایــد غافــل بــود کــه اولا صلــح در زمــان بحــران ،بــه خـودی خـود ایجـاد نمـی شـود و دوم آن کـه فقـط ارام سـازی موقـت و صلـح ناپایـدار کافـی نیسـت بلکـه بایـد شــرایط یــک صلــح مطلــوب ایجــاد شــود تــا مانــدگار باشــد.! گــروه هــای مســلح در یمــن و ســوریه بــه ســرعت ازدرخواسـت سـازمان ملـل اسـتفاده کردنـد اما بسـیاری دیگـر از کشـورها مـن جملـه امریـکا بـه آن بـی توجهـی نشـان مـی دهد.این در شـرایطی اسـت کـه امارهـا حاکی از ان اسـت کـه بیمارسـتان هـا نسـبت بـه وضع سـامتی معترضیـن و سـیاهان حساسـیت کمتـری بـه خـرج مـی دهنــد نسـبت بــه دیگــران و ایــن نشــان دهنــده وضــع اسـفبار و اوج تبعیـض و اقدامـات ضـد بشـر دوسـتانه در آمریکاســت؟

امـا معترضیـن هـم حاضـر بـه عقـب نشسـتن نیسـتند. پــس بایــد چــه کرد?تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه برقــراری صلــح بویــژه صلــح پایــدار انهــم در شــرایط کرونــا بــه یــک دســته از عوامــل وابســته اســت. یــک رســم دیرینــه وجــود دارد کــه آتــش بــس را بــه دالیــل ســامت بشــری ماننــد لــزوم کارزارهــای واکسیناســیون فلــج اطفــال و...ایجــاد مــی شــود ؛ امــا ایــن لزومــا بــه صلــح نهایــی منجــر نمــی شــود. در واقـع علـی رغـم بحـران سـامت جهانی و درخواسـت هـای اتـش بـس در تنـش هـای داخلـی و خارجی کشـور هــا بــه ویــژه تظاهــرات ســیاتل و مینــه ســوتا و دیگــر ایــاالت امریــکا ، امــا بازهــم بعیــد اســت کــه دولــت فعلــی در ایــن کشــوربتواند صلــح بــا معترضیــن برقــرار کننـد – بلکـه برعکـس ایـن دولـت بـه راحتـی پذیـرش و صلــح بــا آنــان را امکانــی بــرای تضعیــف بیشــترخود از ابعــاد مختلــف مــی بینــد؛ مثــا افــول پوپولیســم و ناسیونالیسـم و تاثیـر در انتخابـات اینـده و حتـی بـه زیـر کشــیده شــدن ناگهانــی دولــت. شــوک بیرونــی ماننــد کرونــا ویــروس در بســیاری کشــورها باعــث وقفــه در درگیــری هــا مــی شــود، امــا ســاختارهای اساســی درگیــری و تنــش را تغییــر نمــی دهــد! سـؤال اصلـی ایـن اسـت كـه آیـا كرونـا ویـروس و لـزوم توقـف تظاهـرات مـی توانـد روال درگیـری هـا را بـه گونه ای تغییــر دهــد تــا رونــد صلــح ســرعت بگیــرد؟ آیــا بحـران همـه گیـر انسـانی)مثل کرونـا( کـه نیـاز جوامـع بشــری را بــه یکدیگــر بیشــتر مــی کنــد مــی توانــد زمینــه ســاز نزدیکــی و صلــح شــود یــا برعکــس عمــل مــی کنــد؟

مثال "آچه" مفید است:

در 26 دســامبر 2004 یــک ســونامی وحشــتناک در سـواحل آچـه )اسـتان کوچـک شـمال شـرقی اندونـزی( رخ داد کـه بیـش از 000،150 نفـر را در ایـن منطقـه کشـته ، صدهـا هـزار نفـر را بـی خانمـان و بخـش اعظـم مناطـق ســاحلی را ویــران کــرد. در آن زمــان ، اندونــزی در حــال مبــارزه بــا مبــارزات خونیــن علیــه نهضــت آزاد آچــه بــود. در همیــن راســتا در طـول سـال گذشـته ، ارتـش اندونـزی حـدود دوهـزار گزارش تحلیلی - استفان هریس در ایـن مطلـب اسـتفان هریـس بـه مسـاله تبعیـض ریشـه ای در آمریــکا حتــی در مقولــه درمــان میــان معترضیــن و مــردم عــادی، ســیاهان و ســفیدان در شــرایط بحــران کرونــا توجــه دارد و ســپس بــا اشــارات تاریخــی بــه نقــش بحــران کرونــا و امـکان زمینـه سـازی از آن جهـت توقـف درگیـری هـا و صلـح گام بـه گام مـی پـردازد. گاهنامه برداشت روز 9 نفــر را کشــت کــه اکثــر آنهــا غیرنظامــی بودنــد! ً کل منطقــه تحــت کنتــرل نظامــی و کامــا نســب بــه جهــان خــارج بســته بــود شــبیه آنچــه در ســیاتل بــه یکبـاره رخ داد! امـا چـه چیـز باعـث حـل معضـل و صلـح بیــن نظامیــان و تظاهرکننــدگان شــد؟ شناخت و فشار جهانی شـناخت بیـن المللـی مسـاله عامـل اصلـی حـل معضـل در اندونـزی شـد کـه گام اول را رسـانه هـا و مجامـع مردم نهـاد و حقـوق بشـری برداشـتند و سـپس مسـاله وجهـه جهانـی گرفـت و سـازمان ملـل بیانیـه هـای اعتراضـی زد و ایـن واکنـش همگانـی باعـث شـد دولـت بـه خواسـت تظاهرکننــدگان بیشــتر توجــه کنــد. همزمانــی ســونامی و درگیــری و شــرایط بغرنــج حقــوق بشــری و انعــکاس خواســته هــای معترضیــن بــود کــه باعــث ایجــاد صلــح شـد نـه خـود سـونامی! نوعـی کانـون توجـه بیـن المللـی نسـب بـه ایـن منطقه شـک ً ل گرفـت کـه قبـا وجـود نداشـت.هم سـازمان های امدادرســانی و هــم ســازمان ملــل متحــد نگرانــی هــا را مبنـی بـر تـداوم درگیـری هـا ابـراز داشـتند. در همیــن حــال جنبــش آچــه آتــش بــس اعــام کــرد. طرفیــن وارد مذاکــره شــدند و بعــد از بیــان شــروط مذاکراتــی کــه دو ســال بــه دنبــال آن بودنــد، در طــی نــه مــاه ســرانجام ایــن اقدامــات بــه نتیجــه رســید و طرفیـن صلحـی را برقـرار کردنـد كـه امـروز همچنـان در اسـتان پایداراسـت. در تظاهـرات امریـکا نیـز بـا توجـه بـه اعتـراض هـای جـدی بـه وضعیـت تبعیـض و مسـائل دیگــر بایــد تمــام فشــلرهای جهانــی اعمــال شــود تــا خواســت معترضیــن دیــده و شــنیده شــود چــرا کــه خواســت آنــان انســانی اســت نــه شــورش صــرف!

مشکل اعتماد و تعهد را جدی بگیرید! یکــی از مهمتریــن عوامــل بازدارنــده بــرای گــروه هــای معتـرض و بـه طـور کلـی تنـش هـای اینچنینـی جهـت برقــراری صلــح ، عــدم اطمینــان در مــورد امنیــت آنهــا پـس از پایـان درگیـری و پایـداری نتیجـه اسـت. گـروه ً هـا غالبـا نگـران ایـن هسـتند كـه اگـر تسـلیم شـوند و در صـورت تهدیـد مجـدد و عـدم تعهـد دولـت ، قـادر بـه دفـاع از خـود نیسـتند . در ایـن شـرایط چـه خواهـد شـد؟ صلــح در شــرایط بحرانــی شــناخته مــی شــود ؛ زیــرا گــروه هــای شورشــی نمــی تواننــد بــه دولــت بــرای حفــظ وعــده هــای خــود اعتمــاد کننــد. در مــورد مســاله امریــکا بطــور مثــال، آیــا شورشــیان ســیاتل بــا پذیــرش ختــم درگیــری و تظاهــرات بعلــت بحــران انســانی کرونــا از انجــام تعهــدات دولــت و عــدم ابـراز بـی عدالتـی و تبعیـض و خشـونت مجدد سـاختاری و ... مــی تواننــد اطمینــان داشــته باشــند؟

یــا در مــورد مســاله عفــو معترضیــن و ...تحقیقاتــی کــه مــن در مــورد عفوهایــی کــه دولــت هــا در جریــان درگیـری انجـام داده ام نشـان داده اسـت کـه بزرگتریـن نگرانـی بـرای گـروه هـای شورشـی ایـن اسـت کـه آیـا ایـن عفـو در آینـده پایـدار خواهـد مانـد ، بـدون اینکـه ً خطرپیگــرد قانونــی وجــود داشــته باشــد؟ بعــدا ماننــد مــواردی کــه بــه عنــوان یــک قانــون تصویــب شــده اســت ؟ اگــر مشــکل تعهــد در اینگونــه شــرایط حــل و فصــل شــود و دولــت هــا نســبت بــه صلــح در اینــده نیــز متعهــد بماننــد یــک راهــکار عالــی بــرای صلـح بـه نسـبه پایدارتـر خواهـد بـود. در طوالنـی مـدت ، یــک پژوهــش بــزرگ نشــان داده اســت کــه وقتــی نظــارت از جامعــه بیــن المللــی ماننــد صلــح ســازمان ملــل یــا واســطه هــای بیــن المللــی انجــام مــی شــود ، رونــد صلــح موفــق تــر اســت. جامعــه بیــن الملــل اغلــب در بهتریــن زمــان هــا فاقــد شــرایط الزم جهــت مداخلــه قاطعانــه و مطلــوب اســت امـا شـرایط کنونـی نیـز مـی توانـد فرصتـی بـرای ایحـاد فضـای بـاز نسـبت بـه فشـار بیشـتر بـه دولـت هـا برای توجـه بـه پیامدهـای بـر قـرار نشـدن صلـح باشـد؟ الــزام بــه برقــراری عدالــت انســانی در کنــار صلــح و توجــه برابــر بــه حقــوق و ســامتی معترضیــن و دیگــر افـراد بایـد در دسـتور کار باشـد. بـه طـور کلـی تهدیـد کرونـا مـی توانـد باعـث تحـول روحـی در بیـن مبـارزان و دولــت هــا در مســیر یافتــن راههــای صلــح و البتــه عدالــت در ابعــاد مختلــف آن شــود کــه مهــم تریــن شــرط آن در نظــر گرفتــن حقــوق عادلــه همــه طرفیــن اســت!

نویسنده: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید