مقاله ها

چالشی که ما با آن مواجه هستیم، چالش بشریت است و مسایل مطرح برای گفتگو، مسایل انسانی است که به همه کسانی که در این کره خاکی زندگی می¬کنند، مربوط می¬گردد. چرا که همه زمینیان علیرغم اختلاف در دین و آیین و گرایش¬های فکری و سیاسی، در سرنوشت و هدف نهایی خود، مسیر مشترکی دارند. همین خود، آنان را وامـی دارد تا در حـدّ و اندازه چنیـن مسؤولیت خطـیری قرار گـیرند و نسـبت به آن، بی¬توجهی نکنند و نادیده¬اش نگیرند.

پاستور بوتمه /آفریقا و تروریسم

مظفر اقبال- منابع پایدار و جاودان قدرت در برابر تروریسم

محمد رعد/مقاومت، تروریسم و انقلاب اسلامی

محمد علی تسخیری : حوادث تروریستی مسایل پیرامونی آن و برخورد انسانی

صفحه‌ها

اشتراک در مقاله ها