دکتر علی خندق آبادی عضو شورای راهبری مجمع جهانی صلح اسلامی

دین مبین اسلام هدف از خلقت انسان را معرفت خداوند تعیین کرده است؛ تا با بهره مندی از امکاناتی که در دنیا وجود دارد، اعم از مادی و معنوی، به این معرفت برسد. میل به معرفت الهی بنا به فرموده قرآن در فطرت انسان ها به ودیعه نهاده شده است، و او در طی مسیر کمال، که آن نیز یکی از فطرت های او است ( فطرت کمال جویی)، آن را به منصه ظهور می رساند.

اشتراک در دکتر علی خندق آبادی عضو شورای راهبری مجمع جهانی صلح اسلامی