علی صادقی، استادیار دانشگاه فرهنگیان، تهران و دبیر کمیته علمی مجمع جهانی صلح اسلامی

صلح، امنیت، عدالت و حفظ کرامت انسانی جزء حقوق اولیه و ذاتی بشر است. هیچ کس و به هیچ بهانه ای نمی‌تواند این حق را از ابناء بشر سلب کند. صلح از این منظر، نه عرصه ای برای بازی های سیاسی و جذب فریبکارانۀ افکار عمومی، بلکه چارچوبی برای استواری حق و امنیت بخشیدن به زندگی جمعی انسان ها بر پایۀ عزّت، کرامت و کمال خداگونه است.

اشتراک در علی صادقی، استادیار دانشگاه فرهنگیان، تهران و دبیر کمیته علمی مجمع جهانی صلح اسلامی