محمد علی پیوند،مدرس و تحلیلگر علوم ارتباطات اجتماعی

دولت ها و ملت های مختلف از گذشته های دور به دنبال بهبود وضعیت و شرایط خود در عرصه بین الملل بوده و هستند و پیوسته سعی داشتند که با ابزار و روشهای گوناگون بردیگر کشورها و ملت ها تاثیر بگذارند.

اشتراک در محمد علی پیوند،مدرس و تحلیلگر علوم ارتباطات اجتماعی