مهدی عزیزی، کارشناس مسائل سیاسی

 کمتر کسی از سیاستمداران غربی گمان می کرد، تنها با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب ایران، ادبیات سیاسی منطقه خاورمیانه تغییر کند.

اشتراک در مهدی عزیزی، کارشناس مسائل سیاسی