هادی محمدی

اگر تیلرسون سیاست اصلی خود را در سوریه در اصرار برای ماندن در سوریه قرار داده و اولویت این راهبرد را مقابله با ایران در محور مقاومت می‌داند، باید دید ضرورت راهبردی آن چیست؟

بشریت آنچنان نیازمند برخی مقوله هاست و بدان وابسته است که فقدان آن روح و ماهیت بشری را در انسانها تحت تاثیر وتغییر خواهد داد، صلح خواهی و امنیت خواهی از این دست موضوعات هستندکه شاخص های حیات بشری بدان وابسته اند.
 

اشتراک در هادی محمدی