هادی محمدی

بشریت آنچنان نیازمند برخی مقوله هاست و بدان وابسته است که فقدان آن روح و ماهیت بشری را در انسانها تحت تاثیر وتغییر خواهد داد، صلح خواهی و امنیت خواهی از این دست موضوعات هستندکه شاخص های حیات بشری بدان وابسته اند.
 

اشتراک در هادی محمدی