شرکت کنندگان کنفرانس بین المللی صلح و عدالت

فرمت ارسال مقاله به «کنفرانس جهانی صلح و عدالت»
عنوان مقاله................ B Titr ، اندازه 14

نویسنده اول1، نویسنده دوم2، نویسنده سوم3، ... (B Lotus ، اندازه 13، Bold)
1- نام و نام خانوادگی، مقطع تحصیلی و دانشگاه (B Lotus ، اندازه 13)
2- نام و نام خانوادگی، مقطع تحصیلی و دانشگاه (B Lotus ، اندازه 13)
3- نام و نام خانوادگی، مقطع تحصیلی و دانشگاه (B Lotus ، اندازه 13)
4- ......
عناوین اصلی مقاله مانند: چکیده، مقدمه، روش‌شناسی تحقیق، یافته‌ها، بحث و نتیجه گیری، منابع پایانی (B Titr ، اندازه 12)
متن مقاله (ذیل عناوین فوق): (B Lotus ، اندازه 14)
عناوین اصلی در مقالات به زبان انگلیسی(Times New Romans ، اندازه 14 Bold)
متن مقاله به زبان انگلیسی (Times New Romans ، اندازه 14)
توجه: عنوان جدول در بالای جدول ( B Lotus – 12 ) وعنوان شکل در زیر شکل ( B Lotus – 12 ) می‌آید
1 فونت B Lotus
2 اندازه 12
متن منابع فارسی (B Luots ، اندازه 12)
(منابع انگلیسی – Times New Romans ، اندازه 10).
توجه:
- مهم: ( مقالات ارسالی باید در راستای محورهای کنفرانس ارایه گردد)
- مقالات ارسالی باید در صفحه  A4با سه سانتی متر حاشیه و فاصله 15/1 بین سطرها با نرم افزار Word2007 ، حداقل در 14 صفحه و حداکثر در 24 صفحه تایپ و تدوین گردد.
 

محورهای نگارش مقاله در  کنفرانس جهانی صلح و عدالت :

مفهوم شناسی و مبانی نظری صلح و عدالت
1.  بررسی ارتباط مفهومی صلح و عدالت
2. بررسی ارتباط مفهومی کرامت انسانی در صلح و عدالت
3. رویکردهای مشترک ادیان و مذاهب به صلح و عدالت
4. مبانی شناسی صلح عادلانه
5. فرهنگ شناسی صلح و عدالت در جهان
آسیب شناسی صلح و عدالت
1. آسیب شناسی صلح و عدالت در جهان معاصر با تأکید بر اخلاق، عزت، کرامت و مصلحت
2. دفاع مشروع، عدالت و صلح ماندگار
3. چرایی ناکارآمدی دستگاه ها و مقررات بین المللی در اقامۀ صلح و عدالت
4.  نظام سلطه و صلح و عدالت
5. تهدید شناسی صلح و عدالت در جهان؛ تروریسم، آپارتاید، استثناگرایی، تحریم و...
صلح و عدالت در گفتمان انقلاب اسلامی با تأکید بر اندیشه های امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه-ای(مدظله العالی)
1. واکاوی تحول مفهومی صلح و عدالت در اندیشه های امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه ای
2. بررسی تطبیقی اندیشه های آیت الله خامنه ای در حوزۀ صلح و عدالت با دیگر اندیشمندان جهان
3. بررسی پیام های آیت الله خامنه ای به ملت های جهان
4. الزامات صلح ماندگار از نگاه آیت الله خامنه ای
5. مطالعه موردی صلح در اندیشه های امام خمینی و آیت الله خامنه ای: فلسطین، سوریه، عراق و ...
صلح و عدالت در حقوق و روابط بین الملل
1. تحول مفهومی صلح در نظام بین الملل
2. صلح، عدالت و حق تعیین سرنوشت در پرتو حقوق بین الملل
3. نظریه گفتمانی صلح عادلانه در پیشگیری، پاسخگویی و حل و فصل منازعات
4. نقش نخبگان، سازمان های مردم نهاد و دستگاه های بین المللی در ساختارمند کردن صلح عادلانه
5. صلح عادلانه و ضرورت تغییر بنیادین در بهره مندسازی جهانی
6. سند توسعه پایدار سازمان ملل و صلح و عدالت
7. نقش گفتمان های صلح و عدالت در کاهش آسیب ها و تهدیدات روابط بین الملل

مهلت ارسال اصل مقالات: 29/12/97
زمان برگزاری کنفرانس: اردیبهشت 98

دبیرخانه کنفرانس جهانی صلح و عدالت

021-88538248