اهانت به قرآن نمونه کوچکی از اقدامات ضد بشری غرب است

اهانت به قرآن نمونه کوچکی از اقدامات ضد بشری غرب است

مجمع دفاع از ادیان توحیدی در همایش بررسی وضعیت حقوق بشر در آمریکا که امروز یکشنبه برگزار شد، در بیانیه ای با اشاره به توطئه قرآن سوزی در غرب، این اقدام ضد بشری را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: خداوند متعال برای راهنمایی و هدایت انسان ها و پیامبران برگزیده خود را با کتاب وحی و بینات آشکار به سوی انسان ها فرستاد تا چراغی روشن فراروی انسان بیفروزد و او را از گمراهی و سقوط در ورطه ضلالت نجات بخشد، اما متأسفانه در طول تاریخ بشریت و در مسیر هدایت الهی همواره انسان های گمراه و فریب خورده که به طمع مال، جان، مقام و یا از روی تعصب و نادانی و کوته فکری در مسیر هدایت انبیا مانع تراشی و سنگ اندازی می کردند.
این بیانیه اضافه می کند: این انسان های حقیر و نادان گاهی اوقات به تحریک و یا تطمیع قدرت های زورگو به عنوان آلت دست و عروسک خیمه شب بازی آنها به مقابله و مبارزه با دین حق و کتاب هدایت الهی می پردازند تا مانع از درخشش انوار روشن وحی الهی شوند اما خداوند متعال همچنانکه در قرآن مجید وعده داده، «علیرغم همه این توطئه ها دین حق و کلام وحی برقلوب همه انسان ها متجلی خواهد شد».
در ادامه این بیانیه آمده است: اکنون که انوار دین مقدس اسلام سراسر گیتی را به نور خود روشن کرده و هزاران انسان سرگشته را به وادای هدایت رهنمون و پیروان ادیان توحیدی را به وحدت بر محور حبل متین و استوار الهی دعوت کرده، شاهد تلاش مذبوحانه افراد گمراهی هستیم که به تحریک نیروها و دولت های منحرف، قصد نابودی کلام وحی و پیام آسمانی ابراهیمی را دارند.
این بیانیه توطئه قرآن سوزی توسط یک گروه نادان و فریب خورده را نمونه کوچکی از این طرح مخرب خوانده و یادآور می شود: مجمع دفاع از ادیان توحیدی همصدا با همه پیروان ادیان ابراهیمی این اقدام ضد بشری را که با کلیه معیارهای بین المللی و آزادی بیان مخالف است محکوم کرده و از همه انسان های خردمند به ویژه مؤمنین با پیامبران الهی می خواهد که تحت تأثیر این اقدامات کوته بینانه قرار نگرفته و متحداً جلو این اقدامات نابخردانه و متعصبانه را بگیرند و از دولت های جهان خواسته می شود که مانع از انجام این اقدامات شوند.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید