برتری قوانین اسلامی در عرصه حقوق بشر به اثبات رسیده است

قدرت تقوایی حقوقدان و کارشناس مسائل حقوقی در گفت وگو با خبرنگار قضایی فارس گفت: قرآن کریم بزرگترین و بهترین منشور الهی برای تبیین حقوق بشر و مسؤولیت های اوست.

وی اظهار داشت: تدوین کنندگان اعلامیه های حقوق بشر در جهان غرب می توانند از این سرچشمه الهی بهره بگیرند و به تفکر، اندیشه و دانش محدود بشری بسنده نکنند.

تقوایی افزود: برتری قوانین اسلامی در عرصه حقوق بشر نسبت به قوانین بشری غرب مورد توجه عده ای از متفکران و حقوقدانان منصف غربی قرار گرفته است.

این کارشناس مسائل حقوقی گفت: متأسفانه برخی که با مبانی حقوق اسلامی آشنایی ندارند و مرعوب تفکر غربی هستند، گمان می کنند که برای رسیدن به جامعه ای آرمانی راهی جز تبعیت از قوانین غربی وجود ندارد و نظام حقوقی اسلام پاسخگوی نیازهای حقوقی بشر جدید نیست.

وی اظهار داشت: قرآن و مکتب اسلام حرف های فراوانی در بحث حقوق بشر دارند و در این زمینه حقوق بشر جدید در دنیای غرب نمی تواند با حقوق بشر اسلامی رقابت کند.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید