حقوق بین‌المللی بشر دوستانه ریشه‌های عمیقی در فرهنگ غنی اسلامی دارد

در سخنرانی پیتر ریتر، ریاست نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در تهران به مناسبت روز جهانی حقوق بشر 22 آذرماه 1389 اینگونه آمده است:
"هانری دونان" صد سال پیش در گذشت. زندگی بنیانگذار کمیته بین المللی صلیب سرخ و اولین برنده جایزه صلح نوبل، با مشاهده وحشت حاصل از جنگ و کشف گوهر انسانی مشترک در تمامی قربانیان آن، در سال 1859 در رزمگاه سولفرینو در شمال ایتالیا دستخوش تحول شد.اولین اقدام وی در این راستا راه اندازی فعالیت های بشردوستانه به نفع بیماران، مجروحان و کشتگان این جنگ بود و سپس نوشتن در مورد این تجربه، کتاب او به نام "خاطرات سولفرینو" نقطه آغازی بود بر آنچه که بعدها حقوق بین المللی بشردوستانه و فعالیت های بشردوستانه نوین نام گرفت.
در سال 1863، وی به همراه گروهی از اهالی نوع دوست ژنو عقاید جدید خود را از طریق کمیته بین المللی صلیب سرخ ترویج کرد. از آن زمان، کمیته بین المللی صلیب سرخ در کنار جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر در صدد ترویج اصول بشردوستی به عنوان هسته و پایه مرکزی برای حقوق و فعالیت های بشردوستانه بوده است.
برای آنکه کمیته بین المللی صلیب سرخ در جهانی با جهت گیری های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متنوع از سوی تمامی طرف های موجود پذیرفته شود، این سازمان باید بی طرف، بی غرض و مستقل باشد. البته ترویج اصول بشر دوستی به روشی دور از تعصب در طول قرن بیستم و در زمان حاضر امر آسانی نبوده، و چالش های بسیاری به دنبال داشته است. در بسیاری از بخش های جهان پس از 11 سپتامبر، ارزش های بشردوستانه به دلیل احساس ناامنی زیر سوال رفته اند. وقتی امنیت در اولویت باشد، ادامه فعالیت های بشردوستانه به روشی بی طرف و مستقل برای کمیته بین المللی صلیب سرخ کار ساده ای نیست، اما از همیشه ضروری تر می نماید.
در جمهوری اسلامی ایران، هنوز صدها هزار نفر از پیامدهای جنگ هشت ساله با عراق در رنجند.بیست و دو سال پس از پایان خصومت هاف بسیاری از قربانیان مین، گازهای شیمیایی و دیگر سلاح های کور باید کماکان تحت مراقبت دائم باشند. در همین حال، از نو تلاش شده تا خبری از مفقودین و یا قربانیان و متوفیان جنگ به خانواده های آنان برسد. در اکتبر 2010 (مهر 1389)، اولین نشست کاری کمیته سه جانبه ای متشکل از ایران، عراق و کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو تشکیل شد. ماه آینده هم مقامات ایرانی و عراقی در تهران ملاقات خواهند داشت تا در مورد راه های عملی برای شروع عملیات مشترم حفاری و نبش قبر مذاکره کنند. این روند خود نشانگر احترام عمیق طرفین به کرامت انسانی مفقودان و اعضای خانواده آنان است.
رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در تهران افزود: امسال، همچنین چندین مراسم برای بزرگداشت بیستمین سالگرد بازگشت اسرای جنگی ایرانی و عراقی به وطن برگزار شد؛ در همین رابطه، اسرای جنگ در مورد نافذ بودن و اعتبار قواعد کنوانسیون های ژنو مطالبی را مطرح کردند، از جمله اینکه گرچه این کنوانسیون ها نتوانستند از آنان در برابر تمامی اشکال بدرفتاری حفاظت کنند اما در حفظ رابطه آنان با اعضای خانواده در زمان اسارت از طریق تبادل پیام های صلیب سرخ و نیز در رابطه با بازگشت آنها به وطن پس از پایان جنگ موفق بوده اند.
در شهر قم کمیته بین المللی صلیب سرخ در جریان گفتمانی فراگیر با علمای مذهبی است و در جریان این گفت وگوها، تا حد زیادی معلوم شده است که حقوق بین المللی بشر دوستانه ریشه های عمیقی در فرهنگ غنی اسلامی دارد؛ در زمانه ای که خشونت کور بر زندگی مردم بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه سایه افکنده ست، این امر ضروری است که همگی تمامی تلاش هایمان را یک سو کنیم تا بتوانیم نقطه پایانی بر این قبیل موارد نقض قواعد جهانی بگذاریم.
کشور ایران، به دلیل اوضاع حاکم بر منطقه، میزبان تعداد بسیار زیادی از مهاجرانی بوده است که در کشور متبوع خود امنیت ندارند. در پی دعوت مقامات، کمیته بین المللی صلیب سرخ بر آن است تا در سال آینده از فعالیت های جمعیت هلال احمر ایران به نفع آسیب پذیرترین اقشار از این مهاجران پشتیبانی کند، چرا که این افراد به خدمات عمومی دسترسی دارند ولی گهگاه منابع اقتصادی کافی را برای پرداخت هزینه های مربوطه در اختیار ندارند.
در روز حقوق بشر، بدین وسیله مایلم سخنانم را با تاکید بر اهمیت گفت وگو به پایان برسانم. در ایران، بسیاری از افراد و سازمان های دولتی و غیردولتی وجود دارند که مشتاق تبادل تجارب و تخصص خود با دیگران هستند. برای ما در کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز همکاری با تعداد هر چه بیشتری از شرکای کاری که هدفی جز حمایت از انسان و کرامت انسانی ندارند، مایه افتخار خواهد بود.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید