محکومیت اقدام بحرین علیه شیخ النجاتی

سازمان دیده بان حقوق بشر شیعه با اشاره تهدید علمای دینی و باطل نمودن ملیت آنان، رفتار بحرین در مورد تعرض علیه حقوق بشر و شهروندی را محکوم نمود.
بر اساس گزارش پایگاه سازمان دیده بان حقوق بشر شیعه «shiarightswatch» دولت بحرین شیخ حسین النجاتی را بدون هیچ نوع مجوز قانونی و شرعی از کشور دور کرده است که این مساله نشان دهنده بر هم خوردن ارکان نظام دولتی دارد.
سازمان تاکید کرد که تدابیر اخیر بحرین یک تعرض بسیار خطرناک به مقام و جایگاه مراجع دینی مختلف در جهان است و تجاوزی می باشد که به راحتی می تواند حجم بحران موجود در کشور را افزایش دهد.
تبعید شیخ النجاتی دلیلی روشن از استبداد نظام و بی ارزش دانستن گروه های مختلف جامعه و  همچنین رفتاری است که حقیقت سیاست سرکوب گری های غیرقانونی را برای همگان روشن می سازد.

مرجع: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید