دکتر دهشیری : بررسی صلح از چهار منظر

دکتر دهشیری استاد دانشگاه  در همایش روز جهانی صلح با تاکید بر گفتمان صلح عادلانه و کرامت انسانی در سخنرانی خود صلح را به چهار منظر دسته بندی کرد و به بررسی آنها پرداخت.
این چهار دسته عبارتند از:

  •   منظر روانشناختی؛ بدون دستیابی بر صلح درون نمی توان به صلح پایدار و عادلانه رسید.
  •   منظر روابط بین الملل ؛ از دو رویکرد آرمان گرایانه و واقع گرایانه برای تبیین مفاهیم صلح می توان استفاده نمود در رویکرد واقع گرایانه صلح از طریق مذاکره و چانه زنی و در رویکرد آرمان گرایانه به هستی شناسی صلح توجه می شود.
  •  منظر دینی و اخلاقی ؛ دین مبین اسلام همواره به دنبال صلح و عدالت بوده و این امر در آیات و روایات قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته است.
  •   منظر اجتماعی ؛ با تاکید بر این نکته که از طریق همزیستی مسالمت آمیز در جامعه می توان به صلح و عدالت دست یافت .

در نهایت باید بر این نکته تاکید داشت که  صلحی پایدار است که صلحی سعادتمند باشد این صلح دارای چند ویژگی می باشد؛ عادلانه ، مبتنی برکرامت انسانی ، پایدار ،  چشم پوشی و ایثار.
 

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید