دکتر ستوده : فرهنگ صلح سازی در سطح جهان بسیار فقیر است

دکتر ستوده استاد دانشگاه علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم  دردومین هم اندیشی بازخوانی اندیشه های امام خامنه ای با موضوع صلح و عدالت بحث صلح و صلح سازی و حمایت از صلح و پشتیبانی از صلح را مورد بررسی قرار داد. 

دکتر ستوده در ابتدای سخنرانی خود بر این نکته تاکید نمود که چرا با وجود ساختارهای جهانی معطوف به اقامه صلح و ساختاری که در نظام بین الملل وجود دارد همچنان مهمترین مشکل در سطح جهان بحث صلح، عدالت و امنیت است. 

وی در ادامه افزود: ما می دانیم که جهان دو جنگ جهانی را شاهد بوده و در فاصله جنگ جهانی  اول و دوم رشته ای به نام روابط بین الملل شکل گرفت و این هدف جلوگیری از جنگ بود. 

در جهان اسلام ما شاهد صلح پایدار نیستیم و از بیانات مقام معظم رهبری دو مقوله استنباط می شود:

1- صلح:  اخوت ، شرافت، عزت، کرامت و برابری و احترام و... جنبه های ارزشی و فرهنگی صلح هستند. 

2- سیاست و قدرت:جنگ، خشونت، ناامنی و تجاوز 

دکتر ستوده گفت آن چیزی که امروز شاهد آن هستیم اخلاق کرامت و ایمان توسط سیاست قدرت مصادره شده است و همچنین مشکلی که امروزه با آن روبرو هستیم در ذیل مفهوم سیاست قدرت معنا می شود این مشکل زیربنایی تئوریک و مفهومی است زمانی که صلح را از منظر سازمان ملل تفسیرکنیم، شاهد این واقعیت هستیم که صلح به معنای سیاست قدرت تفسیر شده و معنای واقعی خود را ندارد. 

وی بر این نکته تاکید نمود که در ادبیات رهبری این واژه که هر صلحی صلح نیست به صورت مکرر شنیده شده است که آیا اتحاد مظلوم با ظالم صلح است؟ صلحی که ذلت بار باشد صلح است؟

آنچه درشرایط فعلی با آن مواجه هستیم این است که فرهنگ صلح سازی واقعی در سطح جهان بسیار فقیر است  و این فقر صلح سازی قاعدتا زیربنایی دارد. 

دکتر ستوده در جمع بندی سخنرانی خود بر این نکته تاکید نمود که تا زمانی که کشورهای سلطه پذیر و کشورهای در حال توسعه در پی احقاق حق خود نباشند دستیابی به صلح سخت خواهد بود. در شرایط فعلی ساختار به گونه ای است که حداقل فرصت برای ایفای نقش کشورهای اسلامی در جهت صلح وجود داردو یکی از راهبرهای عملیاتی ما یک فرصت سازی در سطوح مختلف برای آن کشورهای اسلامی به عنوان یک کارگزار مستقل در راستای صلح، تعریف و اجرای صلح و ایجاد تصویر درست صلح بر اساس آنچه مورد تایید اسلام است ایجاد نماید. 

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید