فرسایشی شدن قدرت نرم آمریکا در جهان

دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی در پیش نشست کمیته فرهنگی کنفرانس جهانی صلح و عدالت به مناسبت 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی با اشاره بر پایان یکجانبه گرایی امریکا بر فرسایشی شدن و افول قدرت نرم آمریکا تاکید نمود.

دکتر عامری گفت: جهان در حال تغییر بزرگی است، دیگر دوران سلطه گری و یکجانبه گرایی گذشته و دیگر کسی این شکل از اعمال قدرت را پذیرا نیست.

وی با اشاره به تغییر منابع قدرت در دنیا و تقسیم این منابع  بین ملتها و دولتهای دیگر و اهمیت یافتن منابع نرم افزاری قدرت یا قدرت نرم گفت:  قدرتهای سلطه طلب بخصوص آمریکا مواجه با فرسایش قدرت نرم خویش هستند و دیگر مقبولیت، مشروعیت و جذابیت گذشته را ندارند و  به جهت عدم توجه به خواست ملتها و تلاش برای استعمار و  استثمار آنها و آگاه شدن ملتها در عصر  انقلاب ارتباطات و اطلاعات آنها در حال افول هستند و قدرت نرم آنها مواجه با فرسایش است.

عامری گفت: راه برون رفت از این همه تعارض و ظلم در جهان ، عقب راندن اندیشه ظلم و ظالمان و اقامه عدل در جهان بر اساس گفتمان صلح عادلانه است.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید