راه برون رفت از موانع برای تحقق صلح عادلانه

دکتر  محمد رضا دهشیری استاد دانشگاه علوم سیاسی و روابط بین الملل در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت بر عوامل عدم تحقق صلح عادلانه  در جهان تاکید نمود.
وی گفت : پنج عامل در عدم تحقق صلح عادلانه در جهان امروزی موثر است؛ امنیتی شدن هویت ها با حاکمیت قوم گرایی و افراطی گرای؛ آموزش های نادرست و متعصبانه ناشی از قبیله گرایی و قوم گرایی؛ فقدان الگوهای تعامل فکری نخبگان به علت نداشتن زبان مشترک؛ وجود شکاف های طبقاتی اجتماعی و در نهایت منافع متضاد ژئوپلیتیکی بین کشورها که ناشی از اختلاف بر سر منابع، مرزها، جزایر، سرزمین ها و موضوعات مربوط به امنیت ملی می باشد.
وی افزود : راه برون رفت از این موانع و تحقق صلح عادلانه سه راهکار اساسی است که  شامل آموزش صلح, افزایش تعاملات نخبگانی و ممانعت از مداخلات قدرت های بیرونی است .
ایشان در پایان گفت: اجرا سازی راهکارها می تواند صلح عادلانه در جوامع  را حاکم نماید.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید