جعفری :صلح ایجابی آمریکا در افغانستان بازی با سرنوشت مردم است

محمد حسن جعفری(محقق و پژوهشگر فرهنگی)  در کنفرانس اتئلاف جهانی برای صلح و عدالت گفت که صلحی که آمریکا برای افغانستان بیاورد، صلح نیست و اسارت مردم و بازی با سرنوشت آنهاست.
وی گفت :امروز جهان بیش از پیش به تحقق صلح عادلانه و به عبارت دیگر صلح مبتنی بر عدالت نیازمند است و در این مسیر آموزه های اسلامی بر دلیل محوریت عدالت می تواند راهبردهای اجرایی برای استقرار صلح عادلانه ایجاد کند.
وی ادامه داد: صلح در جامعه ای چند هویتی افغانستان که از هویت متکثر برخوردار هستند، در زمینه برقراری عدالت اجتماعی و صلح پایدار با چالشهای بسیار مهمی روبرو هستند و برای پایان آن چشم انداز روشنی وجود ندارد.
در افغانستان علاوه بر مداخلات خارجی ها، عصبیتهای قومی، مذهبی، زبانی، منطقه ای در امر توزیع منابع ملی نقش مهمی را ایفا می کند. هویتهای حاکم اعم از قومی و مذهبی در این جامعه وقتی در اوج قدرت قرار دارند بر بدنه جامعه و توزیع ثروت در کشور نگاه سلسله مراتبی دارند. و در این نوع جامعه، به لحاظ عملی مفهوم برابری، عدالت، حق شهروندی تقریباً حالت آرمانی پیدا می کند. مردم افغانستان قربانی جنگهای نیابتی کشورهای مداخله گر خارجی هستند. مردم ما بیش از چهار دهه در آتش جنگ می سوزند و قربانی می دهند.
وی در پایان گفت :صلحی که آمریکا برای افغانستان بیاورد، صلح نیست و اسارت مردم و بازی با سرنوشت آنهاست. در واقع، این آمریکاست که بر مردم افغانستان حکومت می کند. دولت ما به عنوان سمبل و نمادین است و متاسفانه اراده ای در دست مردم و دولت ما وجود ندارد و اگر اراده ای هم هست، عرق ملی و احساس ملی و درک ملی هم هست، توانش نیست.

 

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید