خواستار صلح و احترام افراد به همدیگر شد

پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیکهای جهان روز جمعه ، احترام گذاشتن افراد بشر با هر مذهب، رنگ پوست، ملیت و زبان به یکدیگر را خواستار شد و آن را برای تضمین صلح در کره زمین ضروری دانست.
پاپ در سخنرانی پس از نخستین مراسم عشای ربانی سال دو هزار و ده خطاب به
مردم جهان گفت "این مسئله از ضروریات است که به فرزندان خود از همان
خردسالی، احترام گذاشتن به دیگران را، حتی اگر دیگر افراد با ما تفاوت داشته
باشند، بیاموزیم".
پاپ گفت "چهره کودکان بیگناه نمایانگر رسالتی است که بر عهده فرزندان بشر
گذاشته شده و آن، مقابله با جنگ و خونریزی و خشونت برای محافظت از جان
میلیونها انسان بی دفاع است".
به گزارش خبرگزاری فرانسه از واتیکان، پاپ ضمن آنکه خواستار به زمین گذاشته
شدن همه تسلیحات برای ساختن جهانی شایسته زندگی بشر شد، گفت "انسان ها
باید نوعی محیط زیست انسانی ایجاد کنند زیرا میان احترام به بشریت و حفظ آنچه برای انسان خلق شده است ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد و برای آنکه در این مسئله انفکاکی ایجاد نشود، باید در امر آموزش و پرورش سرمایه گذاری شود".

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید