همایش روز افشای حقوق بشر آمریکایی برگزار شد

همایش روز افشای حقوق بشر آمریکایی
همایش روز افشای حقوق بشر آمریکایی

همایش روز افشای حقوق بشر آمریکایی با همکاری مجمع جهانی صلح اسلامی و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در روز 12 تیر ماه برگزار شد.در این همایش دکتر داود عامری دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی بر کرامت انسانی که از اصول بنیادین حقوق بشر است تاکید نمود.
دکتر داود عامری دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی  در پنل تخصصی همایش روز افشای حقوق بشر آمریکایی در حوزه هنری انقلاب اسلامی در اجماعی از نخبگان همچون دکتر اصلانی ،دکتر طلابکی،دکتر عباسی اصل و ... به ایراد سخنرانی پرداخت.
دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی اظهار کرد؛برخورداری از حیثیت و کرامت انسانی برابر، از اصول بنیادین حقوق بشر است که هر انسانی فارغ از رنگ، نژاد، ملیت، قومیت و مذهب از آن برخوردار است. از این رو جوهر و مبنای حقوق بشر، پاسداری از حیثیت و کرامت انسانی است. همین اهمیت باعث شده است که حفظ حقوق بشر و ارتقاء کرامت فردی و جمعی انسان ها همواره از دغدغه های ابناء بشر تاکنون بوده است.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید