همایش آپارتاید علمی؛ صلح عدالت و امنیت جهانی در باغ کتاب تهران آبان 1398

 همایش آپارتاید علمی؛ صلح عدالت و امنیت جهانی در باغ کتاب تهران
همایش آپارتاید علمی؛ صلح عدالت و امنیت جهانی در باغ کتاب تهران

«مجمع جهانی صلح اسلامی» به مناسبت «روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه» همایشی تحت عنوان «آپارتاید علمی؛ صلح، عدالت و امنیت جهانی»  9 1 آبان ماه در تهران  برگزار نمود.
یکی از مهمترین ابعاد عدالت و شاید پیش نیاز آن برای توسعه در جهان امروز، «عدالت علمی» است که نه تنها با محدودیت و آسیب ساختاری روبروست، بلکه جهانیان شاهد بروز مظاهر نوینی از «آپارتاید علمی و فناوری» هستند.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید