تازه های نشر

کتاب «اسلام و صلح جهانی» نوشته ارزشمند سید قطب با ترجمه و توضیحات استاد سید هادی خسروشاهی و آیت‏ الله زین‏ العابدین قربانی از سوی دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر شده است.

انتشار کتاب دیپلماسی صلح عادلانه در سیره پیامبر اعظم(ص) توسط مجمع جهانی صلح اسلامی

نویسنده کتاب دیپلماسی صلح عادلانه در سیره پیامبر اعظم(ص) دکتر ظفر بنگاش می باشد که این کتاب توسط مجمع جهانی صلح اسلامی ترجمه و منتشر شده است.

این کتاب شامل مجموعه مقالات ارائه شده در کنفرانس ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه است که توسط کمیته علمی مجمع جهانی صلح اسلامی جمع آوری و به چاپ رسیده است.

ايجاد و حفظ صلح، يكي از كارويژه هاي اصلي هر قاعده حقوقي و هنجار ديني و الهي است.موازين مندرج در مجموعه نظام هنجاري طبيعي و موضوعه جملگي در تلاشند تا ضمن برقراري روابطي نظام مند، نظم و امنيتي را كه لازمه حيات پايدار انسان است، استقرار بخشند و تعارض هاي ميان اعضاي جامعه را به سازگاري حداكثري تبديل نمايند. مطالعه و بررسي علمي نحوه استقرار شيوه هاي عينيت بخشي به چنين هدفي، از ضروريات اساسي حقوق است.
 

زندگي انسان مشحون از فراز و نشيب بوده ، در دوران هاي مختلف با موانع و چالش هاي مختلفي مواجه بوده است. دنياي امروز، آكنده از مشكلات و هاي نهفته در ساختار و بافت چالش هاي فرهنگي و سياسي است كه نابرابري زندگي بين المللي و نابساماني در فرهنگ و سياست جهاني، اين مشكلات و كرده است كه روز به روز بر وخاوت و بحراني بودن آن « جهاني » چالش ها را نيز افزوده مي شود. اين در حالي است كه در مقابل چالش هاي مذكور ، فرايندي از تلاش براي نجات بشر از اين معضلات نيز رخ نمايانده است. امروزه صلح، ازجدي ترين عرصه اين چالشها است.

کتاب منبع شناسی، تروریسم وصلح از جمله کتابهای کنفرانس ائتلاف جهانی علیه تروریسم می باشد که توسط مجمع جهانی صلح اسلامی در سال 1390 منتشر شده است.

صلح را بايد به درستي شناخت تا بتوان تهديدهاي فراروي آن را در هر مقطع و مكاني دسته بندي و توصيف نمود. با وجود هياهوي غالب در نظام بین المللي، صلح امروزه داراي پشتوانه اي برخاسته از اراده و عزمي راستين براي نجات بشريت ازوضعيت ناگوار موجود نيست. از اين رو، نخبگان جهان بايد را ههاي برون رفت از اين كاستي ها و ناكامي ها را جستجو كنند و بر اين آسيب ناشي از نبود اراده واقعي غلبه نمايند.

برگزاري كنفرانس بين المللي ائتلاف جهاني عليه تروريسم براي صلح عادلانه،بي شك آغازگر فصل نويني در راهبردهاي جامعه مدني جهاني براي مقابله با پديده ضد بشري تروريسم و استقرار و حاكميت فضاي امنيت و صلح در جهان است.حضور بيش از 102 چهره بزرگ علمي و فعالان صلح و اقدامات بشردوستانه در تهران، پايتخت جمهوري اسلامي ايران براي شركت در اين كنفرانس، نشان از همت و عزمي جدي در نخبگان براي ايجاد ائتلافي مؤثر داشت. ايران اسلامي در روزهاي بيست و چهارم و بيست و پنجم ارديبهشت ميزبان نخبگان و شخصيت هاي تأثيرگذار و فعالان صلحي بود كه از 62 كشور مختلف جهان خود را به ايران رسانده بودند تا هم صدا با همتايان ايراني خود، آغازگر راه سخت و دشواري باشند كه محو تروريسم و حاكميت گفتمان صلح عادلانه را نويد مي دهد.

عدالت و صلح به عنوان ارزش هاي تكريم شده در اديان الهي، مورد قبول همه ملت ها، با اين كه همواره توسط نسل هاي مختلف مطالبه شده اما مدام دستخوش پديده ها و آسيبهاي گوناگون بوده است. در دوران معاصر، تروريسم از جمله
اساسي ترين چالشهاي فراروي عدالت و صلح جهاني است كه آثار و نتايج اين پديدار ناهنجار، اغلب ملت ها به ويژه ملل مسلمان و كشورهاي مختلف را در بر گرفته است. به نظر ميرسد يكي از مهمترين ابعاد اين آسيب و چالش بزرگ جهاني،عدم درك درست و همه جانبه، بي اعتنائي به آموزههاي ديني بلكه غلبه برخي نگرشهاي جنگطلبانه، يك جانبه و متكي برحفظ وضع موجود در برخي نقاط جهان از جمله در مديريت نظام بي نالمللي است. از همين رو، براي پرداختن به اين انديشه ها و نقد آن ها و همچنين ترسيم تفكر صحيح، صلح طلبانه و عدالتخواهانه در مقابله با تروريسم و مشاركت جامعه نخبگي جهاني در ارائه راهكارهاي اين حوزه با تأكيد بر مباني فلسفي، فكري، انديشهاي و همچنين عيني و عملي، تدارك برگزاري يك كنفرانس بينالمللي نخبگي و اثرگذار ضروري مي نمود.

جهان امروز، مملو از پديد ههاي تأثيرگذار بر آرامش و امنيت مادي و معنوي انسان ها است. رسانه هاي گروهي به دليل ماهيت، دامنه تأثير و شيوه عمل خود و پيامدهائي كه بر امنيت رواني انسان ها دارند، از جمله اين پديده ها به شمار مي روند كه به شدت موردتوجه برخي دولت ها و گروه هاي وابسته به آن در فرايند تروريزه كردن افكار عمومي هستند. نظام سلطه و گروه هاي تروريستي كه نيات شوم خود را در تسلط بر جهان و منابع آنها م يبينند، ابزارهاي فناوري و رسانه اي نوين را نيز در همين راستا به خدمت گرفت هاند. به گونه اي كه امروزه، تروريسم سايبري و ترور رسانه اي، از مهمترين ابعاد و محورهاي تروريسم به حساب مي آيند.

صفحه‌ها

اشتراک در تازه های نشر