تازه های نشر

ایالات متحده - روابط خارجی - خاورمیانه - خاورمیانه - روابط خارجی - ایالات متحده اعراب و اسرائیل - مناقشات - 1993 - صلح - اعراب فلسطین - سیاست و حکومت - 1973-1993م. - اعراب و اسرائیل - مناقشات - 1973-1993م. - اسرائیل - سیاست و حکومت - 1973-1953 م.

مجموعه مقالات و مباحث سومین گفت‌وگوی اسلامی - مسیحی اندیشمندان مسلمان از جمهوری اسلامی ایران با متکّلمان و حقوق‌دانان مسیحیکتاب حاضر، مجموعه مقالات و مباحث سومین گفت‌وگوی اسلامی - مسیحی اندیشمندان مسلمان از جمهوری اسلامی ایران با متکّلمان و حقوق‌دانان مسیحی است که موضوع «صلح، عدالت و عوامل بازدارنده‌ی آن در دنیای معاصر» را بررسیده‌اند. سابقه گفت‌وگوهای دینی ایرانی- اتریشی هم اینک از یک دهه فراتر رفته و آرام آرام به گفتمانی نهادینه در حوزه دینی درآمده است.

تبیین برخی از جدیدترین مباحث نظری در حیطه حقوق بشر

ادبیات تروریسم و مطالعات مربوط به این پدیده بین‌المللی پس از 11 سپتامبر

زمینه ها و علل تشکیل شورای حقوق بشر و جایگزینی به جای کمیسیون حقوق بشر.

صفحه‌ها

اشتراک در تازه های نشر