حقوق بشردر نهج البلاغه

 حقوق بشر به معنای اصطلاحی آن، در اندیشه و حقوق غرب سابقه کهنی ندارد. مهم‌ترین اصولی که حقوق بشر در نهج‌البلاغه بر آن استوار شده، سه اصل (کرامت، خداجویی و جاودانگی انسان) می‌باشد. همچنین با مقایسه گذرا بین مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر با نهج‌البلاغه این نتایج به دست آمد:

1. مکاتب غربی مبتکر حقوق بشر نیستند؛ بلکه ادیان الهی ـ به‌ویژه دین اسلام که برای احقاق همه حقوق آمده ـ حقوق بشر را به بشر عرضه کرد و قرآن و نهج‌البلاغه به روشنی بر این حقوق تأکید دارند؛ هرچند «حقوق بشر» اصطلاحی جدید است.

2. به دلیل توجه به اصولی چون خداجویی و جاودانگی انسان در اسلام و توجه نکردن به آن در حقوق بشر غربی، برخی از اصولی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح می‌گردد با اصول حقوق بشر اسلامی تفاوت دارد.

3. طرح حقوق بشر اسلامی تنها یک مقابله به مثل در برابر حقوق بشر غربی نیست؛ بلکه این مفاهیم از قدیم در حقوق اسلامی و قوانین فقهی آن مطرح بوده‌اند.

4. همه آنچه با عنوان حقوق بشر در منابع اسلامی از جمله نهج‌البلاغه مطرح می‌شود، از احکام تأسیسی اسلام نیست؛ بلکه بخشی از این مفاهیم جزء احکام امضایی اسلام است که به دلیل منطقی و متناسب بودن با فطرت انسان، مورد تأیید قرار گرفته و از دیدگاه اسلام به عنوان حقوق الزامی بشر شناخته شده است.

نویسنده: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید