ویژه نامه

تحولات جامعه بین المللی در قرون گذشته و عصر حاضر این یافته غالب را در نظام حقوقی و سازوکارهای مرتبط با آن به دنبال داشته که «تروریسم تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی» و حاکمیت قانون است. در این زمینه، 14 کنوانسیون بین المللی همراه با مجموعه ای متعدد از قطعنامه های بین المللی بر همین نقطه مشترک استوارند و از این رو «پیشگیری و مقابله» با آن را از ابعاد و زاویه های مختلف مدنظر قرار داده، جامعه بین المللی دولتها را به «تعهدپذیری، قبول مسئولیت، مشارکت و همکاری» در این زمینه فراخوانده اند.

نگاه شورای امنیت به داعش و چشم انداز صلح و امنیت عراق و منطقه

شورای امنیت پس از چندین بار تشکیل جلسه که تنها به صدور چند بیانیه رئیس شورا یا بیانیه مطبوعاتی انجامید، نهایتاً در خاتمه نشست مورخ 30 ژوئیه قطعنامه ای را بر اساس فصل ششم منشور و با هدف اتخاذ تدبیر علیه داعش و قطع منابع مالی تقویت و گسترش این گروه تروریستی به ویژه منع تجارت نفتی با آن تصوب کرد.

صفحه‌ها

اشتراک در ویژه نامه