بیانیه مجمع جهانی صلح اسلامی در خصوص رفتار یکجانبه گرایانه امریکا و خروج از برجام

نظام بین المللی مجموعه ای متشکل از کشورها به همراه قواعد و قوانین بین المللی حاکم بر آن است که برای نیل به اهداف جمعی و آرمانی همچون صلح، امنیت، عدالت و پیشرفت در حوزه های مختلف با یکدیگر تعامل و همکاری دارند و گاه به اقتضای شرایط، این تعاملات در پرتو معاهدات و موافقت های بین المللی شکل می گیرند.
در همین ارتباط، «برجام»، مهمترین توافق چند جانبه در سال های اخیر است که بین جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی به امضاء رسید و توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نیز مورد تأیید و تصویب قرار گرفت. قراردادی که می¬تواند نمونه¬ای از آزمون صداقت مدعیان حقوق بشر و سازمان¬های مدافع صلح و امنیت در جهان باشد.
امروز شاهد آن هستیم که علیرغم پایبند بودن ایران به تمامی تعهدات خود در این قرارداد و تأیید آن توسط دستگاه های بین المللی، بدون هیچگونه دلیل موجه و قانونی که مرتبط با برجام باشد و به طور یکجانبه، دولت امریکا و شخص رئیس جمهور «ترامپ« این قرارداد بین المللی را نقض کرده و به طور یکطرفه از آن خارج شده است.
«مجمع جهانی صلح اسلامی» ضمن محکوم کردن این رفتار یکجانبه گرایانه و اقدام غیرقانونی که برخلاف معاهدات و قوانین بین المللی موجود صورت گرفت، بر این نکته تأکید می¬کند: این قرارداد تنها به ایالات متحده تعلق ندارد که بتواند توسط امریکا کنارگذاشته شود، بلکه قراردادی بین المللی است که چند قدرت جهانی و همچنین ساز و کارهای بین المللی مانند سازمان ملل آن را به رسمیت شناخته و در ادامه به همکاری شفاف ایران در خصوص این قرارداد به صراحت و به مراتب اذعان داشته است.
به نظر ما؛ خروج از برجام و نادیده انگاشتن یکطرفه آن، ضمن ترویج بی اعتمادی به  قوانین و ضوابط بین المللی، می¬تواند زمینه های ناامنی، بی ثباتی و تهدیدات صلح در روابط بین المللی را دامن زده و ترویج کند. با این اقدام، جهانیان و دولتمردان مختلف، دیگر دیپلماسی و گفت و گو را راهکار سازنده چالش¬های جهانی نمی دانند. چرا که قلدرمآبی یک یا چند قدرت جهانی می¬تواند راه حل دیپلماسی برای تنش¬های مختلف را بسیار شکننده جلوه دهد که به آسانی می¬تواند از سوی دولت¬های قدرتمند مورد تهدید و نقض قرار گیرند.
مجمع جهانی صلح اسلامی معتقد است این اقدام دولت امریکا، پیام مهمی به جهان مخابره کرد و آن بی¬اعتمادی به آمریکا در مناسبات بین المللی است که امیدواریم به بی¬اعتمادی جهان به اروپا و سازمان ملل تبدیل نشود. بنابراین برای جلوگیری از این تهدید بزرگ و صیانت از صلح و امنیت جهانی، نخبگان، سازمان¬های مردم نهاد و دستگاه¬های بین¬المللی وظیفۀ¬ای بس خطیر و بزرگ بر عهده دارند. وظیفۀ نخبگان و آزادی خواهان جهان است که در مقابل اقدامات یکجانبه¬گرایانه قدرت¬های جهانی ساکت ننشینند و با اقدامات سازنده و به موقع، به نظام بین-الملل اخطار بدهند که یکجانبه¬گرایی در نظام بین¬المللی و نادیده گرفتن قواعد و قوانین بین¬المللی نمی¬تواند به صلح، امنیت، عدالت و توسعه در جهان بیانجامد.
مجمع جهانی صلح اسلامی
19 اردیبهشت ماه 1397

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید