بیانیه 3 اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران

مجمع جهانی صلح اسلامی باقدر دانی از جنبش عدم تعهد در جهت پیگیری و تلاش برای صلح و عدالت در جهان،به مواردی در خصوص استقرار نظام صلح عادلانه در جهان که در پرتو آن کرامت و ارزشهای انسانی را در پی خواهد داشت،اشاره می نماید:
صلح از مهمترین نیازهای حیاتی انسان در زندگی اجتماعی محسوب می شود که همه انسانهای عدالتخواه همواره در صدد حاکمیت صلح،تلاشهای فراوانی را به منظور بهره¬مند شدن از یک زندگی بدون ترس و وحشت  و گرایشات افراطی و توسعه طلبانه مبذول داشته اند . لیکن امروزه جامعه بشری بویژه ملت های مظلوم به علت تهدیدهایی از قبیل فقر،بیماری،سلطه¬جویی قدرتهای مختلف، کشتار افراد بیگناه بویژه غیر نظامیان،از حق مسلم خود محروممانده و حیات پایدار بشری از سوی سردمداران جهانی مورد هدف قرار گرفته است.
مجمع جهانی صلح اسلامی بعنوان یک نهاد حامی صلح براین مسئله تأکید می نماید که صلح پایدار بر پایه عدالت ،استوار می باشد و تحقق آن امکان پذیر خواهد بود.لذا به منظور تحقق این امر مهم توسعه روابط دوستانه میان ملتها و دولتها به منظور استقرار صلح عادلانه و رسیدن به کرامت انسانی به عنوان مهمترین عامل،مورد تأکید و توجه می باشد.
عدالت در روابط بین المللی از دیگر مؤلفه¬های رسیدن به صلح پایدار که یکی از الگوهای حیاتی جامعه بین المللی است مورد تأکید قرار می گیرد.
به منظور تحقق صلح در جهان معاصر ،بررسی آسیبهای مختلفی که صلح را در دنیای امروز تهدید می کند مطرح می شود . در این خصوص پیشنهاد می گردد کارشناسان و سازمانهای ذیربط بین المللی بامدیریت روابط بین المللی این امر مهم را مورد بررسی قرار داده و با تشکیل کمیته هایی در این زمینه، آسیبهای آن را مورد شناسایی جدی قرار دهند.
در پایان از اجلاس تهران خواستاریم ضمن حمایت از جنبش های منطقه ای که خواستار بدست آوردن حقوق از دست رفته خود هستند،حرکت ملت های تحت ظلم قدرتهای بین المللی را به رسمیت شناخته و راه را برای تحقق خواسته های قانونی آنان هموار نمایند.
 

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید