بیانیه ها

با تائید اینکه صلح جهانی با تهدیدها و چالشهائی فزاینده از جمله تروریسم، جنگ، فقر، بی­عدالتی، بیماری، حوادث طبیعی، هژمونی و سلطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، استعمار مجازی و جنگ نرم روبروست و علاوه بر مسئولیت اساسی دولتها، همه نخبگان و سازمان های غیردولتی جهانی نیز باید مسئولیت انسانی و اجتماعی خود در قبال این تهدیدها را جدی بگیرند؛

صفحه‌ها

اشتراک در بیانیه ها