ائتلاف عربی تا ناتوی عربی

نظریه متحد شدن کشورهای عربی در یک بلوک نظامی-سیاسی، ایده جدیدی نیست. در این راستا نیروهای متحد منطقه ای در چارچوب اتحادیه عرب بوجود آمده است که 22 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را شامل می شود. علاوه بر این پادشاهی های منطقه خلیج فارس هم نیروهای نظامی-دریایی متحدی تشکیل داده اند .اوج همکاری کشورهای عربی را می‏توان در اجلاس شرم‏الشیخ مشاهده نمود که در آن توافق شد که «نیروی مشترک عربی» با هدف مقابله با خطرات و دفاع از امنیت و آینده جهان عرب تشکیل شود.

اشتراک در ائتلاف عربی تا ناتوی عربی