ابزار

حقوق بشر همیشه و در طول تاریخ، ابزار دست قدرت‌های بزرگ برای اعمال نفوذ نسبت‌به سایر کشورها بوده است و کشورهای به‌اصطلاح لیبرال‌دموکرات، که غالباً مهندسی ملل متحد را در دست داشته‌اند، نیم‌نگاهی نیز به حقوق بشر به‌عنوان یک «ابزار» داشته‌اند.

نماینده سوریه در سازمان ملل تاکید کرد که برخی کشورها از مساله حقوق بشر با هدف ترویج و گسترش تروریسم استفاده ابزاری می کنند.

اشتراک در ابزار