اسلام ستیزان

حملات تروریستی که از سوی وابستگان داعش در آمریکا و اروپا انجام می شود، این بهانه را به اسلام ستیزان داده است که به مسلمانان و مراکز اسلامی حمله کنند.

اشتراک در اسلام ستیزان