الهام امین زادهفرهنگ صلح

دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت یازدهم در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت بر اجراسازی  فرهنگ صلح عادلانه در جهان تاکید کرد.

اشتراک در الهام امین زادهفرهنگ صلح