بحران غزه

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گردهمایی اروپایی آلپاخ که در اتریش جریان دارد, تاکید کرد : باید برای بحران غزه صلح پایدار پیدا شود.

اشتراک در بحران غزه