تروریسم،

آمریکایی که مدعی حقوق بشر در جهان است و به بهانه نقض حقوق بشر، گاه و بی گاه، به کشورهای دیگر لشکرکشی می کند تا به ادعای خودش بتواند دموکراسی و عدالت را در این کشورها برقرارکند،..
 

اشتراک در تروریسم،