تقی پور

امیر عباس تقی‌پور، مدیر انتشارات سیمای شرق، گفت: با توجه به سبقه حرفه‌ای نویسنده یعنی روزنامه نگاری و خبرنگاری، این کتاب دارای نقاط قوت ساختاری ظریفی هست که در جای جای آن قابل مشاهده است.

اشتراک در تقی پور