خروج بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشر

بامداد چهارشنبه خبری مبنی بر خروج امریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل روی تلکس خبری همه خبرگزاری‌های دنیا گذاشته شد و دلیل این خروج، به صراحت در جهت حمایت از رژیم صهیونیستی بیان گردید.

اشتراک در خروج بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشر