رئیس جمهور افغانستان

رئیس جمهور افغانستان از رهبران مذهبی و سیاسی خواست که خشونت را محکوم کنند و مبارزه با افراط گرایان را افزایش دهند.

اشتراک در رئیس جمهور افغانستان