روابط بين الملل

از اواخر ماه مارس 2015 ائتلاف نظامي تشكيل شده تحت رهبري عربستان سعودي در تلاش براي عقب راندن حوثي ها و علي عبدا.. صالح، متحد آنها، و بازگرداندن منصور هادي به قدرت در صنعا، بخش هاي وسيعي از يمن را بمباران كرده است؛ هدف اصلي اين عمليات وادار كردن حوثي ها به عقب نشيني و جلوگيري از دستيابي صالح به قدرت اعلام شده است.

اشتراک در روابط بين الملل