رویترز

الیاس علی، پناهنده ای است که 9 فرزند دارد. او نمی داند باید نسبت به آینده چه فکری داشته باشد. شیون زنان و کودکان هنوز بلند است. آنها جزو ایزدی هایی هستند که هزاران نفرشان از سنجار و روستاهای اطراف آن گریختند.

اشتراک در رویترز