زنان و کودکان

 تجاوز جنسی به زنان هم به عنوان یک سلاح جنگی و هم به عنوان وسیله ای برای تحقیر و مطیع ساختن مردم توسط داعش صورت می گیرد، اما سازمان ملل و جامعه بین‌المللی تاکنون واکنش مناسبی به این فجایع نشان نداده است.

رییس جامعه المصطفی هند با انتقاد از سکوت مجامع بین المللی در قبال کشتار زنان و کودکان بی دفاع یمن گفت:سازمان ملل ومدعیان حقوق بشر درقبال کشتار افراد بیگناه بی تفاوت نباشند.

اشتراک در زنان و کودکان