زنان یمنی

 صدها زن یمنی روز سه شنبه با تحصن در برابر دفتر سازمان ملل متحد در صنعا خواستار پایان تجاوز عربستان به یمن شدند.

اشتراک در زنان یمنی