سازمان‌های افراطی

میزگرد جلوگیری از گسترش افراط‌گرایی و تروریسم در بین جوانان با حضور کارشناسانی از قرقیزستان و روسیه دیروز، ۱۸ تیرماه در بیشکک، پایتخت برگزار شد.

اشتراک در سازمان‌های افراطی