سازمان‌های غیردولتی

 دولت ایالت «کداح» مالزی قصد دارد، با تولید فیلم‌هایی در مورد خطرات آموزه‌های انحرافی داعش، از تأثیرگذاری ایدئولوژی خشونت‌آمیز این گروه تروریستی بر مسلمانان جلوگیری کنند.

میزگرد جلوگیری از گسترش افراط‌گرایی و تروریسم در بین جوانان با حضور کارشناسانی از قرقیزستان و روسیه دیروز، ۱۸ تیرماه در بیشکک، پایتخت برگزار شد.

اشتراک در سازمان‌های غیردولتی