شیخ حسین النجاتی

سازمان دیده بان حقوق بشر شیعه با اشاره تهدید علمای دینی و باطل نمودن ملیت آنان، رفتار بحرین در مورد تعرض علیه حقوق بشر و شهروندی را محکوم نمود.

اشتراک در شیخ حسین النجاتی