صدور بیانیه شورای امنیت

 منابع خبری از مخالفت آمریکا برای صدور بیانیه شورای امنیت در محکوم کرده کشتار مردم فلسطین در غزه و اجرای تحقیقات مستقل در رابطه با حوادث روز گذشته خبردادند.

اشتراک در صدور بیانیه شورای امنیت