غدا حجاوي

رئيس منطقه آسيا و اقيانوسيه شوراي جهاني صنايع دستي گفت: آثار هنري بهترين وسيله و پيام آور صلح و دوستي در جهان است.

اشتراک در غدا حجاوي