مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه

مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است روز چهارشنبه، پیش نویس قطعنامه «حمایت از شهروندان فلسطینی» را به بحث و سپس به رأی گذارد.

اشتراک در مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه