مراکز اسلامی

حملات تروریستی که از سوی وابستگان داعش در آمریکا و اروپا انجام می شود، این بهانه را به اسلام ستیزان داده است که به مسلمانان و مراکز اسلامی حمله کنند.

همزمان با انتشار بیش از پیش باورمندی به دین مبین اسلام در کشورهای غربی و افزایش تلاش‌ها برای سازماندهی امور مسلمانان در این مناطق، در تازه‌ترین نشست شورای مرکزی مسلمانان آلمان، ۳۳ مسجد و مرکز اسلامی دیگر به عضویت آن پذیرفته شدند.

اشتراک در مراکز اسلامی