مرکز دائره المعارف اسلامی

 مرکز دائره المعارف اسلامی با همکاری نمایندگی سازمان ملل در ایران همایش صلح را در روز جهانی صلح برگزار می کند.

اشتراک در مرکز دائره المعارف اسلامی